Cílová skupina

Sociální služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči jiné fyzické osoby. Naše služba je určena osobám ve věku od 60 let a výše, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk, nikoli nárok na výplatu starobního důchodu). Především je důležité hledisko nepříznivé sociální situace osoby a nutnost sociální služby spočívající např. v osamělosti, akutním nedostatku péče, zájemce opustila pečující osoba, nevyhovující bytové podmínky – např. překážky v sebeobsluze, špatná hygiena, hrozící vystěhování, akutní zhoršení osobní situace – úmrtí partnera, zhoršené vztahy v rodině, pobyt zájemce v nevhodném zařízení. Osoba potřebuje míru podpory odpovídající těžké nebo úplné závislosti, kdy osoba nezvládá zajistit si základní životní potřeby.

Komu není služba určena

Službu Domov pro seniory LUXOR Poděbrady může dle §91 odst. 3) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění novel, odmítnout uzavřít smlouvu pouze na základě zákonem stanovených důvodů, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odst. 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
Podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Copyright 2022 © Luxor Poděbrady