Cílová skupina

Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci, celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči, a jsou občany členských států Evropské unie a mají trvalý pobyt na území České republiky. Naše služba je určena osobám ve věku od 65 let a výše. Osoby mladší 65 let, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).

Komu není služba určena

Poskytovatel sociálních služeb:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
(Vyhlášky 505/2006 Sb. § 36)
Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Copyright 2021 © Luxor Poděbrady