Cílová skupina domov pro seniory

Sociální služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči jiné fyzické osoby. Naše služba je určena osobám ve věku od 60 let a výše, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk, nikoli nárok na výplatu starobního důchodu). Především je důležité hledisko nepříznivé sociální situace osoby a nutnost sociální služby spočívající např. v osamělosti, akutním nedostatku péče, zájemce opustila pečující osoba, nevyhovující bytové podmínky – např. překážky v sebeobsluze, špatná hygiena, hrozící vystěhování, akutní zhoršení osobní situace – úmrtí partnera, zhoršené vztahy v rodině, pobyt zájemce v nevhodném zařízení. Osoba potřebuje míru podpory odpovídající těžké nebo úplné závislosti, kdy osoba nezvládá zajistit si základní životní potřeby.

Možné důvody ODMÍTNUTÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY s žadatelem

Službu Domov pro seniory LUXOR Poděbrady může dle §91 odst. 3) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění novel, odmítnout uzavřít smlouvu pouze na základě zákonem stanovených důvodů, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odst. 3, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.
Podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Copyright 2022 © Luxor Poděbrady