Místo poskytování služby:
Tyršova 678/21, Poděbrady III

Konzultační místnost a kancelář ergoterapeuta je soustředěna do suterénních prostor budovy LUXOR Poděbrady. Vstup do budovy je bezbariérový, je možné použít osobní výtah.

Službu poskytujeme zdarma.

Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

Kontakt:
Telefon: 325 512 670
Mobil ergoterapeut: 775 579 581
Mobil sociální pracovník: 775 593 603


"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – ERGOTERAPIE


Tato služba je finančně podpořena z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063. V předchozích letech byla služba podporována z projektů: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 a „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II.“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846.

Naše Sociální rehabilitace je poskytována osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním od 18 let, které převážně z důvodu zhoršení zdravotního stavu ztratily schopnost sebeobsluhy nebo komunikace s okolím. Důvodem zhoršení zdravotního stavu může být např. cévní mozková příhoda, poškození mozku, neurodegenerativní onemocnění, úrazy atd. Pokud jsou osoby z tohoto důvodu v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeny, nebo touto situací ohroženy, nabízíme jim zdarma naši pomoc.

Sociální rehabilitace je poskytována dle § 35 vyhláška č. 505/2006 Sb.

V našem zařízení se konkrétně jedná například o tyto činnosti:
 • Pomoc s nácvikem dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost, které klient potřebuje ve svém přirozeném prostředí. Jedná se např. o nácvik oblékání/svlékání, nácvik obouvání bot, nácvik technik pro samostatné jedení a pití, nácvik koupání a osobní hygieny, nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (např. telefon, kuchyňské spotřebiče, spotřebiče pro úklid a péči o oděvy, PC, dálkové ovladače aj.). Společně můžeme nacvičit také péči o domácnost (běžný úklid, nakupování, vaření, péče o oděvy aj.). Pomáháme s nácvikem péče o dalšího člena rodiny, nácvikem samostatného pohybu a orientace s/bez kompenzační pomůcky a v neposlední řadě s nácvikem dovedností potřebných k úředním úkonům (vlastnoruční podpis).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se např. o nácvik schopnosti používat dopravní prostředek (autobus, vlak), nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi (běžná komunikace – mluvená řeč, alternativní komunikace, tvorba komunikačních tabulek, e-mailová komunikace, komunikace prostřednictvím sociálních sítí, komunikačních aplikací, telefonická komunikace) a v neposlední řadě práce s informacemi (porozumění textu, vyhledávání informací a nácvik využívání informací).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Jedná se např. o výběr vhodných aktivit dle klientových potřeb, motivace k využití vhodných aktivit a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Jedná se např. o podávání informací o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při zajištění vlastní kompenzační pomůcky, informační servis a v neposlední řadě zprostředkování služeb. V případě potřeby pro zvládnutí výše uvedených činností společně natrénujme s klientem kognitivní funkce (krátkodobá, dlouhodobá paměť, orientace, koncentrace, pozornost). Provádíme také nácvik jemné a hrubé motoriky, úchopů a grafomotoriky. Pokud je třeba, vše výše uvedené můžeme společně nacvičit s vhodnou kompenzační pomůckou.

 • Služba je poskytována zdarma! Prostory Komunitního centra jsou bezbariérové.

  Pravidla poskytování služby

  Veřejný závazek


  Cílová skupina – osoby od 18 let:

 • se zdravotním postižením
 • s chronickým onemocněním


 • Službu poskytuje sociální pracovnice komunitního centra: Mgr. Jana Málková, DiS

  Službu poskytuje odborná pracovnice - ergoterapeutka komunitního centra: Bc. Anna Hrochová

  Kapacita:

  20 klientů/týden.

  Poznámka: Kapacita sociální rehabilitace je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme potřebnou pomoc či podporu v co nejkratší možné době.

  Konzultace probíhají nejčastěji individuálně (klient/sociální pracovník nebo klient/odborný pracovník-ergoterapeut).
  Délka konzultace je individuálně přizpůsobena klientovi a jeho potřebám. Nejčastěji 60 – 120 minut.

  TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!!

  Copyright 2024 © Luxor Poděbrady