"Činnost Komunitního centra finančně podporuje město Poděbrady"
www.kr-stredocesky.cz

"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby"Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb (MPSV)


Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí

Zpracování osobních a citlivých údajů v rámci poskytování ambulantních sociálních služeb v Komunitním centru
Poskytované služby registrované od 1.1. 2007
  GDPR
  Ke stažení

 1. odborné sociální poradenství

  dle § 37 zák.108/2006 Sb.

  (1) Sociální poradenství zahrnuje
  a) základní sociální poradenství,
  b) odborné sociální poradenství.

  (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

  (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

  (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:

  a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  b) sociálně terapeutické činnosti,
  c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 2. sociální rehabilitace - ambulantní

  dle § 70 zák. 108/2006 Sb.

  (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

  (2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
  a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Copyright 2024 © Luxor Poděbrady